Szociális étkeztetés

Asszisztens:
Molnár Jánosné

Elérhetőség: 4472 Gávavencsellő, Toldi út 43.
Tel.:06 20 / 294-92-80


Az étkeztetés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény (továbbiakban: Szt.) 57. § (l.) bekezdés c pontja alapján, szociális alapszolgáltatásokhoz tartozó szolgáltatás.

A szolgáltatás célja, feladata

Célja: Az étkeztetést igénybe vevő részére biztosítani a napi egyszeri meleg ételt.

Feladata: Azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Étkeztetés keretében az önkormányzat tartósan, vagy átmenetileg napi egyszeri étkezést (ebédet) biztosít a szociálisan rászorultak részére.

A szolgáltatás ellátási területe

Gávavencsellő Nagyközség és Paszab Község közigazgatási területei

Ellátásra jogosult az a személy, aki

a)    62. életévét betöltötte,
b)    rokkantsági ellátásban részesül,
c)     krónikus beteg, vagy daganatos megbetegedésben szenved,
d)    fogyatékos,
e)    pszichiátriai vagy szenvedélybeteg,
f)     hajléktalan.

Aki a fentiekben felsorolt feltételek legalább egyikének megfelel, írásban kérelmet nyújthat be szociális étkezés igénybe vételére az intézmény vezetőjéhez /Galambosiné Bistei Gabriella, Gávavencsellő, Toldi utca 43./, illetve az étkeztetési feladatokat ellátó asszisztenshez /Molnár Jánosné/. A kérelem beadásakor a hitelt érdemlő iratok másolatát is csatolni kell.

Az ellátás iránti kérelemről az intézmény vezetője dönt.

Szolgáltatásunk, a település közigazgatási területén élőkre, a külterületen élőkre (Paszabcsúcs-tanya, Szabadság telep), valamint az életvitelszerűen itt tartózkodókra terjed ki.

Az étkeztetés igénybevételére az év minden munkanapján lehetőség van. Az étkeztetés díja 300.-Ft +ÁFA. Más napokon, hétvégén, ünnep napon teljes díjon, (584.- Ft/adag) ingyenes kiszállítással rendelhető a szállítást megelőző munkanapon. Megrendelni Gávavencsellő Invest Kft. konyháján a 06 20 / 579-16-61 telefonszámon van lehetőség.

Az ételt Gávavencsellő Nagyközség közigazgatási területén a Gávavencsellői Önkormányzati Konyha, Paszab Község közigazgatási területén a Mandula néni Óvodája biztosítja.. Az étkeztetés megszervezése a lakosság igényeinek megfelelően történik, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 21. § (1)  (továbbiakban: SzCsM) bekezdésének figyelembe vételével.

Az étkeztetés történhet:

  • helyben fogyasztással,
  • elvitellel,
  • lakásra szállítással.

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, írásbeli vagy szóbeli indítványára történik.

Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve, a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét, indítványát, a törvényes képviselőjének beleegyezésével, vagy – ha  e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta, önállóan terjeszti elő.

Az intézményvezető elutasítás esetén írásban értesíti döntéséről az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét.

Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézményvezető döntését vitatja az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat, aki határozattal dönt a vitás kérdésben.

Az alapszolgáltatást igénylő személy az ellátás kérelmezésekor írásban nyilatkozik arról, hogy igénybe veszi-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást. 

Lehetőség van többféle (cukor, epe kímélő, fehérje dús, glutén mentes, laktóz stb) diétás étkeztetésre is, melynek díja megegyezik az itt felsorolt díjakkal.

bottom logo