Idősek Otthona

Intézményvezető: Galambosiné Bistei Gabriella

Szociális munkatárs: Galambosiné Bistei Gabriella

Vezető ápoló: Bodnár Zoltán Ferencné

Gondozók:
Csorba Mihály Lászlóné
Koleszárné Szalka Andrea
Kolozsi Judit
Mészáros Lajosné
Páll Ivett Mónika
Varga Andrásné
Varga Istvánné

Technikai dolgozók:
Lengyel Csaba
Tóth Ferencné

Elérhetőség: 20/947-28-83


Az Idősek Otthona feladatait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló Szt. 66. § -ban, valamint a 68. § - ban foglalt feladatokon túl ellátja a személyes gondoskodást nyújtó szociális

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló  SzCsM rendeletben szabályozott alábbi feladatokat:

  • folyamatosan figyelemmel kíséri a lakosság körében felmerülő gondozási igényeket,
  • kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, a működő ellátás szükség szerinti átalakítását,
  • együttműködik a háziorvosi szolgálattal, más személyes gondoskodást nyújtó szociális és egészségügyi intézményekkel,
  • igény esetén tájékoztatást nyújt a szociális ellátások biztosításának feltételeiről az ellátást igénybe vevők részére,
  • javaslatot tesz a fenntartónak a képzés, továbbképzés rendszerére, szervezésére vonatkozóan       

Az Idősek Otthona határozatlan időtartamra teljes körű ellátást biztosít. Az Idősek Otthonában azok az idős korúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.(Szt. 68.§)

Az intézmény célja, feladata

Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatosan segítséggel képes személyek - akiknek ellátása más módon nem megoldott - átmeneti elhelyezést nyújtó intézményben látjuk el.

Az intézmény feladatai az ellátást igénybe vevő személyek napi háromszori étkeztetése, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátása, mentális gondozása, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátása, valamint lakhatásról (a továbbiakban: teljes körű ellátás) való gondoskodása.

Az ellátottak köre

Az Idősek Otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolását – gondozását végezzük, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, illetve az a 18. életévét betöltött személy is felvehető, aki betegsége miatt vagy más okból otthonában időlegesen önmagáról nem képes gondoskodni.

Nem vehető fel az Idősek Otthonába az a személy, aki elmebetegségben szenved, fertőző beteg, kórokozó – hordozó, vagy szenvedélybetegsége olyan mértékű, hogy lakótársai nyugalmát, testi épségét veszélyezteti.

10 lakószobában és 1 betegszobában, 25 személy helyezhető el.

Intézményünkben biztosított az akadálymentes közlekedés

 

Az intézmény az ellátást igénybe vevő részére teljes körű ellátást biztosít.

Az intézményben folyó gondozás egy komplex tevékenység, amely magába foglalja az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő személy életkorának, egészségi és mentális állapotának megfelelő fizikai, egészségügyi és mentális gondozását.

Az egyéni bánásmód megvalósítása érdekében, az ápolást – gondozást nyújtó intézményekben egyéni ápolási – gondozási tervet kell készíteni.

Az intézmény belső életét Házirend szabályozza.

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénylő kérelmére történik, az elhelyezésről az intézmény vezetője dönt. A felvétellel kapcsolatban tájékoztatást az intézmény vezetője nyújt.

Az ápolást, gondozást nyújtó ellátásért térítési díjat kell fizetni.

Az ápolást, gondozást nyújtó intézmény intézményi térítési díja az alábbiak szerint alakul

   az intézményi térítési díj napi összege:   2.700.- Ft/nap,

Az intézmény lakói jövedelmi helyzetüktől függően fizetnek személyi térítési díjat, mely az ellátott jövedelemhányadának 80 %-át nem haladhatja meg.

bottom logo